Adviesraad


ADVIESRAAD 

Het belang van inspraak en deelname in het gemeentelijk beleid neemt alsmaar toe. Hiervoor zijn in onze gemeente adviesraden samengesteld, om een platform te geven aan zij die hun stem willen laten horen en gelden.
Voor het bestuur zijn de adviesraden een gelegenheid om initiatieven te toetsen aan de doelgroepen en aan deskundigen. Zo kan beter worden ingeschat welke invloed een beslissing zou kunnen hebben op de samenleving. Adviesraden brengen – zoals het woord zegt – advies uit. Het beslissingsrecht ligt evenwel bij de gemeenteraad of het schepencollege

SAMENSTELLING
Adviesraden zijn samengesteld in functie van een bepaald thema (de milieuraad, de sportraad, de cultuurraad, etc) of in functie van een bepaalde doelgroep (de jeugdraad, de gehandicaptenraad, de seniorenraad, etc).
In een adviesraad zitten een aantal vertegenwoordigers van verenigingen of belangengroepen, en in sommige gevallen ook geïnteresseerde inwoners die vanuit hun achtergrond goed geplaatst zijn om advies te geven over het onderwerp in kwestie.

DRAAGKRACHT
De ene adviesraad is al wat “officiëler” dan de andere, omdat zijn taak en/of samenstelling werd vastgelegd door bijvoorbeeld de Vlaamse overheid (bv. Milieuraad, GeCoRO, Jeugdraad, Sportraad en Cultuurraad).

Andere raden worden op gemeentelijk vlak op touw gezet en de samenstelling daarvan wordt lokaal bepaald (bv. Gemeentelijke KMO- en Vrije Beroepen raad, Communicatieraad). 

ADVIESORGANEN VERSUS BEHEERSORGANEN
Naast de adviesraden zijn er ook de zogenaamde beheersorganen. Beheersorganen zijn nog iets uitgebreider qua functie dan de adviesorganen. Beheersorganen nemen beslissingen die een rechtstreekse impact hebben op de dagelijkse werking van het actiedomein in kwestie. Leden van beheersorganen worden door de gemeenteraad aangesteld.