Reglement


Dit reglement werd goedgekeurd op de Gemeenteraad van 24 augustus 2009.


Artikel 1
Het schepencollege stelt, na selectie van drie mogelijke kandidaten door een deskundige jury, een gemeentedichter aan. De nieuwe gemeentedichter wordt feestelijk ingehuldigd op de gedichtendag. De termijn loopt voor twee jaar vanaf de gedichtendag in het eerste jaar tot de gedichtendag in het tweede opeenvolgende jaar.

 Artikel 2
De jury bestaat uit een afgevaardigde van het beheersorgaan van de bibliotheek, een afgevaardigde van de cultuurraad, de schepen van cultuur, de bibliothecaris, de beleidscoördinator, een externe bibliothecaris, een externe cultuurbeleidscoördinator en twee externe onafhankelijke juryleden met expertise binnen het veld van de literatuur en poëzie. De juryleden zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 3
De gemeente verbindt zich ertoe voor het statuut van gemeentedichter een werkingsbudget van minimum 1000 euro per mandaat in te schrijven in de gemeentelijke begroting, waarbij dit budget wordt gebruikt voor de inrichting van die activiteiten en projecten die zowel de gemeente als de naamsbekendheid van de dichter ten goede komen.

Artikel 4
De gemeentedichter heeft voeling met de gemeente en voelt zich nauw betrokken bij alles wat in de gemeente leeft. In functie hiervan maakt de gemeentedichter minstens zes gedichten per jaar.

De gemeentedichter verbindt zich er toe het minimum van zes gedichten per jaar te spreiden in functie van de verschijningsdata van het gemeentelijke informatieblad. De gemeentedichter is binnen zijn mandaat een medium voor de positieve culturele uitstraling van de gemeente en vervult zijn rol dan ook als dusdanig.

 Artikel 5
De gedichten worden gepubliceerd in de gemeentelijke media en kunnen worden gebruikt ter promotie van gemeentelijke activiteiten. De gemeentedichter verleent de gemeente Schilde voor de duur van zijn mandaat de gebruiksrechten van zijn gedichten opgemaakt in het kader van zijn functie als gemeentedichter. Een detailovereenkomst zal worden opgemaakt bij de aanvang van het mandaat.

 Artikel 6 

  • Deelname staat open voor iedereen, ongeacht woonplaats, nationaliteit, leeftijd en geslacht. 
  • Elke deelnemer dient drie gedichten over het leven van Schilde in te sturen samen met zijn/haar motivatie voor het invullen van het mandaat gemeentedichter in Schilde. Elk gedicht en elke motivatie wordt door de inzender ondertekend met een pseudoniem dat niet in verband kan worden gebracht met zijn/haar identiteit.

Bij de inzending voegt de inzender een gesloten omslag waarop datzelfde pseudoniem genoteerd staat en waarin de echte identiteit van de inzender staat, evenals de nodige gegevens om de inzender te kunnen contacteren.Iedere deelnemer kan maximaal één maal gemeentedichter worden.
Gedichten die al eerder zijn gepubliceerd of in de prijzen zijn gevallen kunnen niet worden ingediend. Alle inzendingen dienen ten laatste 4 januari op het gemeentehuis toe te komen. Dit in een gesloten enveloppe gericht aan de bibliotheek van Schilde, ter attentie van de bibliothecaris, PA Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde.

 Artikel 7
De jury behoudt zich het recht voor de titel van gemeentedichter niet toe te kennen indien de inzendingen van ontoereikende kwaliteit blijken te zijn. De inzender die na beoordeling door de jury de titel van gemeentedichter voor twee jaar krijgt, wordt daarvan tijdig op de hoogte gebracht. 

Alle inzenders krijgen een schriftelijke reactie. Over de keuze van gemeentedichter kan niet worden gedebatteerd. Ingezonden gedichten worden niet teruggestuurd. De gekozen gemeentedichter wordt verwacht aanwezig te zijn op de eerstvolgende gedichtendag, waarop de functie officieel wordt toegekend.