Cultuurraad

           

Huishoudelijk reglement 18-05-2010
Organiek reglement 14-09-2010

voor meer info : zie rubriek contact   

De Raad voor Cultuurbeleid is een formeel en wettelijk vastgelegd kanaal langs hetwelk een geinteresseerde en/of deskundige inwoner via inspraak kan participeren in de verschillende aspecten van het culturele beleid. Zowel individuele inwoners als culturele verenigingen kunnen stemgerechtigd lid worden en eventueel toetreden tot het bestuur indien zij verkozen worden.

De raad gaat actief op zoek naar de behoeften op het vlak van cultuur en bespreekt die met zowel individuele inwoners, socio-culturele verenigingen als andere overlegorganen. Samen met hen zoekt de raad naar oplossingen. Dit gebeurt op 4 jaarlijks georganiseerde overlegmomenten (Open Cultuurraad) of op extra bijeenkomsten wanneer dit nodig blijkt.[

De raad verwerkt deze informatie tot geschreven adviezen die zij bezorgt aan het schepencollege en de gemeenteraad. Het bestuur verwerkt deze adviezen in het beleid of motiveert een eventuele afwijzing.

Deze brede samenwerking zorgt voor een sterk draagvlak ter ondersteuning van beslissingen. Het geeft mee vorm aan een effectief beleid dat afgestemd is op de reële noden. Mogelijke onderwerpen van advies zijn: cultuurbeleidsplan en bijhorend jaaractieplan, te klasseren monumenten, naamgeving van straten, erkenning en subsidiëring van verenigingen, socio-culturele infrastructuur,