Raad voor Cultuurbeleid

Doelstellingen 
De Raad voor Cultuurbeleid  heeft als doel het gemeentelijk cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van onze gemeente te bevorderen. Hij brengt advies uit op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief over alle culturele aangelegenheden.

Hij organiseert inspraak rond het gemeentelijk cultuurbeleid en gaat op regelmatige basis de noden en behoeften op cultureel vlak na en brengt die ter discussie bij de socio-culturele verenigingen en individueel geïnteresseerden. Het is de opdracht van de Raad voor Cultuurbeleid om samen met alle betrokkenen aangepaste oplossingen aan het gemeentebestuur te formuleren.

Verdere taken zijn : het verzamelen van informatie over het culturele leven, bevorderen en organiseren van overleg en samenwerking tussen de culturele organisaties, het stimuleren van de inspraak en deelname van de ruimere bevolking aan het cultureel werk, alle socio-culturele verenigingen ondersteunen bij hun werking en het adviseren van erkenningsaanvragen aan de gemeente.
De Raad is actief sedert 1967.

Structuur
De gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid bestaat uit een Algemene Vergadering (vergadert vier maal per jaar) en een Dagelijks Bestuur (vergadert 10 maal per jaar). De Raad is samengesteld uit afgevaardigden van de erkende socio-culturele verenigingen en inidividueel geïnteresseerden. Verenigingen die deel willen uitmaken van de Raad voor Cultuurbeleid of meer informatie wensen, kunnen ook steeds terecht bij de dienst Cultuur en Bibliotheek.

Contactpersonen
Dienst Cultuur en Bibliotheek, Brasschaatsebaan 30, Schilde (bovenverdieping gemeentenhuis)

tel 03/380.16.28  *  fax 03/384.58.03  *  e-mail : cultuurraad@schilde.be